Banks away! Decentralized account in HBD

Hi friends! I have long since prioritized and chosen decentralized finance over a bank account. Observing the banking system, I get the impression that we are gradually being distanced from it. Yes, the national currency depreciates and this affects not only the hryvnia, money in the account can be blocked, and this often happens due to contrived reasons. In some banks, the level of service does not meet the modern needs of users. The regulator constantly sets some restrictions, and interest rates on deposits are set at such a level that money cannot even be saved, let alone multiply.

Placing money in any bank makes me feel unsafe. An old slogan comes to mind, perhaps from a joke: "If you place money in our bank, you will have only one problem - how to withdraw it." Some cunning restrictions on the use of one's own money in the account are constantly introduced: sometimes limits, sometimes some confirmation of the source of income, sometimes something else. And together with the instability in the stable exchange rate of the national currency against the US dollar, this raises even more questions. Agree that it looks like a subtle nudging of people into a decentralized finance system like Hive. Of course, there is still almost no possibility to abandon the bank account, but gradually, I hope, the greedy banks will gradually surrender their positions.

And so we came close to decentralization, namely, the Hive blockchain, where the account holder is his own banker. He can send digital assets to whomever he deems necessary, invest tokens in the most promising project, in his opinion, place a deposit in HBD. And the annual interest rate on this deposit as of today is 20%. Of course, this will not always be the case, but such a rate cannot be compared with that offered by a centralized financial organization. I myself want to be responsible for my own money and have no desire to entrust it to anyone. And this is exactly the strategy I follow.

A few days ago I wrote about why you should sign up for a Hive account now. Many interesting and useful posts about Hive, HBD, LeoFinance, games on the Hive blockchain, various tokens can be found directly on the Hive blog itself and even on third-party resources.

All good!

Text and photo content are the property of the author, unless otherwise noted. Publications and photos are not published on other social media.

Банки геть! Децентралізований рахунок в HBD

Привіт, друзі! Я вже давно розставив пріоритети й вибрав замість банківського рахунку децентралізовані фінанси. Спостерігаючи за банківською системою, в мене складається таке враження, що нас поступово віддаляють від неї. Так, національна валюта обезцінюється і це торкається не тільки гривні, гроші на рахунку можуть блокувати, причому нерідко це відбувається через надумані причини. В деяких банках рівень сервісу не відповідає сучасним потребам користувачів. Регулятор постійно встановлює якісь обмеження, а проценти по депозитах встановлюють на такому рівні, що гроші не вдається навіть зберегти, не говорячи вже про примноження.

Розміщуючи гроші в будь-якому банку, я відчуваю небезпеку. В голову приходить старе гасло, можливо з анекдоту: “Якщо ви розмістите гроші в нашому банку, то у вас буде тільки одна проблема — як їх забрати”. Постійно вводяться якісь хитрі обмеження на користування власними грошима на рахунку: то ліміти, то якісь підтвердження джерела доходів, то ще щось. А вкупі з нестабільністю у стійкому курсі національної валюти до американського долара це викликає ще більше питань. Погодьтеся, що це виглядає немов непомітне підштовхування людей до системи децентралізованих фінансів, на кшталт Hive. Звичайно, поки що майже немає можливості відмовитися від рахунку в банку, але поступово, я сподіваюсь, зажерливі банки поступово здадуть свої позиції.

І ось ми підійшли впритул до децентралізації, а саме, блокчейну Hive, де власник акаунта є сам собі банкіром. Він може переслати цифрові активи кому вважає за потрібне, інвестувати токени в найбільш перспективний, на його погляд проєкт, розмістити депозит в HBD. А річна процентна ставка по цьому депозиту станом на сьогодні складає 20%. Звичайно, так буде не завжди, але таку ставку не можна порівняти з тією, що пропонує централізована фінансова організація. Я сам хочу відповідати за власні гроші й не маю ніякого бажання їх комусь довіряти. І саме такої стратегії я дотримуюсь.

Кілька днів тому я писав про те, чому варто зареєструвати обліковий запис Hive саме зараз. Багато цікавих та корисних публікацій про Hive, HBD, LeoFinance, ігри на блокчейні Hive, різні токени можна знайти безпосередньо в самому блозі Hive та навіть на сторонніх ресурсах.

Всім добра!