No need to be afraid of digital money: everything has been decided for us long ago

PhotoFunia1680174184.jpg

Hello. Recently, there has been a lot of talk about digital money. It is associated with slavery and somehow linked to conspiracy theories and even the Antichrist. But should we, ordinary people, most of whom for some reason think they have unlimited freedom, be so afraid of this innovation?

As it becomes clear from the explanations of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, the digital hryvnia will function on the blockchain. The issuer will, of course, be the National Bank. As far as we know, it will be called the E-hryvnia, a kind of CBDC analog. Such a currency will be digital, and the state will be responsible for its backing. In the near future, the digital currency should complement working capital, both cash and non-cash. It is interesting that the work on digital money in Ukraine started 7 years ago. We should not confuse non-cash funds on the account with digital currency, as they are different things. Let me remind you that digital coins should work on an open, partially open, or even closed blockchain.

Such digital currencies are being actively implemented all over the world. The information is not spread very actively. It is possible that the authorities are afraid of discontent from the people. For example, Japan is also conducting pilot programs to study digital money, but the regulator does not confirm the information about the introduction of the digital yen. The digital platform of the future is also being built on the basis of the Russian ruble. But this process is being postponed due to the lack of a legal framework.

It seems to me that there is no need to be afraid of CBDC digital money and sound the alarm. I may be wrong. But it seems to me that everything has been decided for us long ago, and no one will ask for permission from the people. But some details, or rather, information from the network makes me think. For example, how will people's digital wallets be controlled? Will they really be linked to social ratings in any way? Will digital money be limited in time? But if you run an honest business, pay taxes, or are officially employed, I don't think there's any point in worrying. We also know very well that digital money has many technological advantages that are complemented by other advantages, such as reducing corruption risks.

In the near future, we will receive answers to all questions related to digital money - CBDC. We will also find out how this new financial market will affect cryptocurrencies. It is quite possible that there will be a place for bitcoin, Hive, and other alcoins in the strange new world of digital money, and this place will not be the last.

Good luck to everyone!

Original
Публікація українською мовою

Не варто боятися цифрових грошей: все давно вирішено за нас

PhotoFunia1680174184.jpg

Привіт. Останнім часом дуже багато розмов про цифрові гроші. Їх асоціюють з рабством та якимось чином пов'язують з конспірологією та навіть антихристом. Та чи варто так боятися нововведення нам, звичайним людям, більшість із яких чомусь думають, що мають необмежену свободу.

Як стає зрозуміло з пояснень Міністерства цифрової трансформації України, цифрова гривня буде функціонувати на блокчейні. При цьому емітентом буде, звичайно ж, Національний банк. Наскільки відомо, називатися вона буде Е-гривня, такий собі аналог CBDC. Така грошова одиниця буде цифровою, а її забезпечення ляже на плечі держави. Цифрова валюта в найближчому майбутньому має доповнювати обігові кошти, як готівку, так і безготівку. Цікаво, що робота саме в Україні над цифровими грошима стартувала ще 7 років тому. Не варто плутати безготівкові кошти на рахунку з цифровою валютою, адже то різні речі. Нагадаю, що цифрові монети мають працювати на відкритому, частково відкритому, а може й закритому блокчейні.

Подібну цифрову валюту активно впроваджують в усьому світі. Інформація поширюється не дуже активно. Можливо, що влада побоюється незадоволення зі сторони народу. Наприклад, в Японії теж тривають пілотні програми по вивченню цифрових грошей, та регулятор не підтверджує інформацію про введення цифрової єни. Цифрову платформу майбутнього будують і на основі російського рубля. Але відкладають цей процес у зв'язку з відсутністю правової бази.

Здається мені, що боятися цифрових грошей CBDC і бити на сполох не варто. Можливо я помиляюсь. Та щось мені здається, що за нас все давно вирішено і питати дозволу у народу ніхто не буде. Та деякі деталі, а, точніше, інформація з мережі змушує задуматися. Наприклад, яким чином цифрові гаманці людей будуть контролюватися? Чи дійсно вони будуть у якийсь спосіб пов'язані з соціальним рейтингом? Чи будуть цифрові гроші обмежені у часі? Але якщо ви ведете чесний бізнес, сплачуєте податки чи офіційно працюєте, то, думаю, що переживати немає сенсу. А ще ми добре знаємо, що цифрові гроші мають чимало технологічних переваг, які доповнюються й іншими, наприклад, зменшення корупційних ризиків.

В найближчому майбутньому ми отримаємо відповіді на всі питання пов'язані з цифровими грошима — CBDC. Іще дізнаємось, як вплине цей новий фінансовий ринок на криптовалюти. Цілком можливо, що в дивному новому світі цифрових грошей знайдеться місце біткоїна, Hive, іншим алькоїнам і це місце буде зовсім не останнім.

Всім добра!

Posted Using LeoFinance Beta